Đăng tin
Bài viết
TRÁCH NHIỆM TRONG PHAT TRUONG HOP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

 

Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Quangcao360.net cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến các cá nhân, tổ chức không thể tham gia giao dịch được thì các cá nhân, tổ chức thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email:nhatangroup.com@gmail.com Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho khách hàng tham gia sàn giao dịch TMĐT Quangcao360.net.

 

Tuy nhiên, ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Quangcao360.net sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của khách hàng không đến được ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ban quản lý gây ra.