Đăng tin
Bài viết
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trong Quy Chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

“Người Bán” có nghĩa là chủ sở hữu của hàng hóa/dịch vụ hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net.

“Người Mua” có nghĩa là thành viên hoặc không phải thành viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net, có nhu cầu

“Người Sử Dụng Dịch Vụ” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên Sàn, bao gồm cả Người Bán và Người Mua.

“Sản Phẩm” nghĩa là những sản phẩm được giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net.

“Sàn” có nghĩa là thuật ngữ viết tắt cho Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net.

“Sở hữu Trí tuệ” là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net.

“TMĐT” nghĩa là Thương mại điện tử.

“Thành Viên” nghĩa là các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT quangcao360.net.

 

2. Khách hàng không được sử dụng những nội dung sau đây trên trang quangcao360.net:

- Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ

- Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước

- Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc

- Nội dung vi phạm chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan

- Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội

- Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực

- Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác

- Và những nội dung khác bị pháp luật cấm.